Rekrutacja

Grupa docelowa-580 os. dorosłych w wieku aktywności zawodowej (wyjaśnienie w pkt. 3.5.5):
-o niskich kwalifikacjach-min. 232 os.; w wieku powyżej 50 roku życia-min. 174 os.; os. 25+-555 os.
-z własnej inicjatywy zainteresowane udziałem w kursach
-uczące się, pracujące lub zamieszkujące zgodnie z KC w woj. wielkopolskim;
-nieprowadzące działalności gospodarczej (DG).
Wewnętrzna struktura gr. docelowej wynika z badań własnych, w których oszacowano skalę zainteresowania poszczególnych podgrup i uwzględnia założenia przyjęte w dok. konkursowej dot. liczby os. z poszczególnych podgrup.
Wiek 25 lat i więcej 555 os. (koncentracja na gr., w której niskie kwalif. nie są związane z młodym wiekiem, lecz niekorzystną sytuacją na rynku pracy), 18- 24-25 os.
Niepełnosprawnych (ON)-57 os.
Zamieszkujących miasta średnie i średnie tracące funkcje gospodarcze-min. 200 os., zamieszkujące Degurba3-min. 100 os.
Min. 100 os. z obszarów wiejskich (gr. mająca mniejszy dostęp do edukacji).
Status zawodowy-można spodziewać się relacji-ok. 55% os. pracujących, 45% niepracujących, w rekrutacji niestosowane kryteria związane z tą cechą, brak podstaw do czynienia założeń, że os. niepracujące w większym stopniu potrzebują kursów j. obcych lub ICT niż os. pracujące i na odwrót.
Pozostałe cechy nie mają znaczenia dla tematu projektu.
Rekrutacja na terenie woj. wielkopolskiego. Do obu edycji od 02.2023 ciągła.

Użyte skróty:
FR- formularz rekrutacyjny
FDO- formularz danych osobowych

Osoby zgłaszające się wypełniają FR, na tej podst. określana kwalifikowalność danej os., os. ON dostarczają orzeczenie lub równoważny dokumenti. FR będzie w wersji papierowej i elektronicznej.
Specjalista ds. rekrutacji i organ. kursów dokonuje weryfikacji kwalifikowalności, a następnie przydziela pkt. zgodnie z poniżej.
Kryteria rekrutacji:

 1. Kryteria dostępu (niepunktowane, spełnianie oceniane jako TAK lub NIE, odpowiedź NIE wyklucza możliwość przejścia do etapu 2):
  -zamieszkanie w woj. wielkopolskim (zgodnie z art. 25 KC) lub fakt uczenia się/ pracy na terenie tego woj.;
  -wiek-ukończone 18 lat;
  -nieprowadzenie DG (personel projektu weryfikuje również CEiDG i KRS).
 2. Kryteria punktowane
  •-25 lat i więcej
 • posiadanie niskich kwalifikacji,
 • wiek 50+,
 • zamieszkiwanie miast średnich
  Każda cecha punktowana po 10 pkt. (możliwość uzyskania 40 pkt);
 • ON (orzeczenie o niepełn. lub równoważny dokument),
 • zamieszkiwanie na terenach wiejskich.
  Każda cecha punktowana po 5 pkt. (razem do uzyskania 10 pkt).
  Listy podstawowe i rezerwowe tworzone wg poziomu zaawansowania i lokalizacji. Osoby umieszczane na listach z uzyskaną liczbą pkt. na podstawowej lub rezerwowej-jeżeli liczba pkt nie wystarcza do zakwalifikowania do udziału w danym momencie (w przypadku rezygnacji os. z podstawowej stają się UP wg kolejności na liście rezerwowej, w przypadku tej samej liczby pkt. decydujące są w kolejności-miasta średnie, ON, kolejność zgłoszenia). Listy zatwierdza Kierownik projektu. Wszystkie osoby uzyskują status uczestnika projektu po dostarczeniu kompletu dokumentów-umowa uczestnictwa wraz z deklaracją, formularz z danymi osobowymi i zgodę na ich przetwarzanie.
  Inne kryteria (np. wyznanie, orientacja seksualna, rasa, pochodzenie etniczne) nie decydują o zakwalifikowaniu do projektu.
  Trudności z rekrutacją-opis w ryzykach.
  Metody rekrutacji z uwzględnieniem dostępności dla wszystkich, w tym ON (zarówno tradycyjne jak prasa, jak i elektroniczne, by zaspokoić potrzeby i preferencje różnych grup):
  -kontakty bezpośrednie, w których wykorzystany potencjał społeczny, w tym organizacji działających na rzecz os. defaworyzowanych
  -info w lokalnej prasie i mediach na terenie woj.
  -Info na portalach szkoleniowych
  -Info na tablicach PUP, a także na tablicach ogłoszeń
  -Strona www
  -spotkania informacyjne organizowane w różnych godzinach w zależności od preferencji uczestników (dla os. pracujących poza godzinami pracy)
  -facebook.
  W dokumentach stosowany język łatwy-zrozumiały dla os. o różnych potrzebach.